Zaštita od preopterećenja

Pitanje kupca:

Trenutno smo u razvojom procesu lift platformi za automobile i potreban nam je instrument koji može meriti težinu koja je na platformi. U slučaju prekoračenja, instrument treba da signalizira.

Rešenje:

Ukoliko vam nije potrebno tačno merenje mase, nego zaštita od prepoterećenja, najbolje je da se merne ćelije ugrade u pogonski mehanizam (ako je pogon mehanički), pa da se indirektno meri i preračunava opterećenje.

Pokazni instrumenti za vage uglavnom imaju digitalne izlaze, tako da se mogu programirati da u slučaju preopterećenja uključuju spoljašnji alarm ili zasutavljaju rad mašine.

Najčešće se platforma na kojoj se meri masa preko 4 merne ćelije osloni na krutu podlogu (sa odgovarajućim uvodnicima sile), tako da se sva sila prenosi preko mernih ćelija. U tom slučaju merne ćelije mere ukupno opterećenje na platformi i merenje je precizno.

Ukoliko se senzori sile postavljaju u osloncima, potrebno je imati četiri tačke oslonca. Raspored opterećenja neće biti 25% na svakom osloncu, variraće od 10% do 40% po osloncu u zavisnosti od položaja tereta i položaja samog lifta. Uz to, raspored opterećenja po osloncima će se menjati u toku rada lifta, što znači da merenje sile na jednom osloncu nije reprezent ukupnog opterećenja. Uz to, prednji oslonac menja položaj u toku rada što takođe značajno utiče na preraspodelu opterećenja.

Ako merite u sva 4 oslonca, elektronika vidi sumarno opterećenje i nije bitno kakva je preraspodela opterećenja.

U slučaju da je pogon hidraulični, preporučujemo vam merenje pritiska u cilindru.  Ono se može izvesti uz pomoć adekvatnih senozora pritiska i pokaznim instrumentom koji će biti baždaren u kilograme. Pritisak u cilindrima može biti različit mada su na istoj pumpi (cilindri nemaju identično trenje izmedju klipa i cilindra), ali je razlika manja nego razlika u intenzitetu sile u osloncima platforme na 4 tačke.

Sila u cilindrima ne zavisi samo od vertikalnog opterećenja nego i od položaja cilindra, ali tu postoji jasna kinemtska veza, tako da merenjem dva parametra (pritiska u cilindru i hoda cilindra) i uz pomoć matematike možete doci do rezultata.

Za kompletno merenje potrebni su vam senzor pritiska ulja, transmiter signala za senzor pritiska, senzor hoda sa sajlom i PLC koji će očitavati te vrednosti i preračunavati po definisanom matematičkom obrascu u vertikalno opterećenje, a zatim alarmirati korisnika ili zaustavljati mašinu.