Kontrolne vage

Automatske kontrolne vage

Kontrolna vaga ili čekvejer je automatski sistem za proveru mase pakovanja koja prolaze kroz proizvodnu liniju. Kontrolne vage se koriste na kraju procesa proizvodnje, kako bi osigurale da je masa pakovanja (proizvoda) u definisanim granicama tolerancije. Proizvodi koji su izvan definisanih tolerancija se mogu automatski skloniti sa linije. Kontrolna vaga meri i klasifikuje pakovanja po unapred definisanim zonama (na primer, prihvatljivo, prevaga, podvaga).

automatske kontrolne vage

Kontrolne vage mogu biti i klasične, platformske, ali im je onda značajno ograničen kapacitet pakovanja koji mogu da obrade. Tada ne rade u automatskom režimu i često u tom slučaju ne vrše 100% kontrolu pakovanja. Zbog toga je čekvejer obično dinamička vaga, pošto meri proizvod dok se on kreće, što je suprotno od klasične statične vage. Dinamičko vaganje je zahtevan proces, pošto kontrolna vaga mora da izbaci tačnu vrednost mase proizvoda u deliću sekunde. Statičke vage ne moraju da reaguju tako brzo i imaju mnogo duže vreme smirivanja (uspostavljanja).


kontrolna vaga
kontrolna vaga

Vrednost kontrolnog vaganja

Kontrolne vage su kao “policajac” linije za pakovanje. Prednost kontrolnog vaganja je 100% provera proizvoda i pakovanja, naspram sporadične, ručne provere pri kojoj ukupan uzorak često ne prelazi 1% kod brzih linija. To 100% uzorkovanje je ključ procesa kontrole kvaliteta. Primena kontrolnog vaganja obuhvata:

 • proveru podvaga i prevaga
 • usaglašenost sa zakonom o neto sadržaju pakovanja (zakon o prethodno upakovanim proizvodima)
 • usaglašenost sa kupcima, agencijama, i zakonima
 • proveru broja elemenata u pakovanju i detektovanje nekompletnog pakovanja
 • štednju od prekomernog doziranja sadržaja pakovanja i korišćenje kontrolne vage kao mehanizma povratne sprege za regulaciju mašine za punjenje i doziranje (često proizvođači prepunjuju da bi bili na sigurnom)
 • klasifikaciju proizvoda u zone
 • praćenje i merenje efikasnosti proizvodne linije i pakerica
 • obezbeđenje kvaliteta proizvoda

Terminologija

Kontrolna vaga se sastoji od niza trakastih, lančastih ili valjkastih transportera. Transporter dodavač podešava brzinu dolazećeg pakovanja i obebeđuje odgovarajuće rastojanje između pakovanja. Zatim se proizvod pozicionira na vagarski transporter koji se nalazi na mernoj (ili mernim) ćelijama. Dužina vagarskog transportera je ključna za određivanje vremena vaganja i maksimalne veličine komada koji se vaga. Vreme vaganja može biti od 60 milisekundi, pa i preko 350 milisekundi.

Ciljna masa pakovanja je nominalna ili zahtevana masa proizvoda. Tara je masa ambalaže, bez proizvoda. Dinamične kontrolne vage u proizvodnoj liniji, uzimaju više uzoraka prilikom prelaska proizvoda, kako bi dobili tačan rezultat za određeni period merenja. Mnogi sistemi koriste eksterni ili interni triger da bi najavlili elektronici da započne merenje, pošto nailazi pakovanje.

Transporter za odvođenje proizvoda često sadrži mehanizam za uklanjanje pakovanja izvan tolerancije sa proizvodne linije. Sistem odbacivanja može biti duvaljka, ili pneumatski odgurivač, ili poluga za usmeravanje, koji uklanjaju pakovanje sa linije toka materijala. Tu se zatim može naći i prihvatna posuda za odbačene proizvode.

Čekvejeri se mogu ugraditi u raznoraznim sredinama, pa je zbog toga potrebno unapred definisati kako će se vršiti čišćenje, da bi se odabrala odgovarajuća konstrukcija i pogon sistema. Ukoliko se koriste agresivna sredstva za čišćenje, u agresivnoj sredini, konstrukcija mora biti od nerđajućeg čelika.

kontrolna vaga
hp photosmart 720
kontrolna vaga
hp photosmart 720

Tačnost kontrolnih vaga

Tačnost čekvejera zavisi od linearnosti i ponovljivosti sistema. Linearnost je izražena kao razlika u masi između probnog tereta i stvarnog pakovanja. Razlika ili greška se izražava kao srednja greška. Ponovljivost kontrolne vage se izražava standardnim odstupanjem, koje opisuje odstupanje tereta koji se meri više puta. Merna ćelija koja se koristi je ključni faktor kod tačnosti. Možda su precizniji sistemi u startu skuplji, ali ako sa njima na duže staze štedimo na prepunjavanju, kao i na vraćanju nedovoljno napunjenih pakovanja, mogu biti isplativiji. Više stvari utiče na tačnost kontrolne vage, a u to spadaju i proces proizvodnje i samog pakovanja u pogonu. Uticaji okoline koji su ključni za tačnost merne ćelije su promena temperature, strujanje vazduha, elektromagnetne smetnje i vibracije u pogonu. Prašina i prljavština mogu uticati na podešenu taru kontrolne vage. Sistemi za kontrolno vaganje će se međusobno razlikovati u zavisnosti od načina na koji izlaze na kraj sa svim tim uticaijma.


Izbor optimalne kontrolne vage za vašu aplikaciju

TRC-CW-1

Pre izbora odgovarajuće kontrolne vage za vaš slučaj, treba razmotriti bitne stavke:

 • uslovi u prostoriji: da li se sistem koristi u hlađenom ili grejanom prostoru i da li temperatura varira? Da li je visoka vlaga i kondenzacija? Da li se čišćenje vrši agresivnim sredstvima? Da li su elektronika i upravljanje otporni na prašinu i prosipanje? Da li će se sistem koristiti u eksplozivnoj sredini?
 • zahtevana tačnost: kao što je već spomenuto, merna ćelija koja se koristi za kontrolno vaganje je ključna za tačnost sistema. Dodatni faktori koji utiču na tačnost su stabilnost proizvoda koji se vaga (bitan je oslonac proizvoda — što je veći oslonac, to je bolje) i brzina linije (što je veća brzina linije, komplikovanije je održati tačnost). Definišite nivo tačnosti koju treba da ostvari sistem, i konsultujte se sa nama
 • brzina linije: kontrolne vage su fleksibilne po pitanju brzine protoka materijala — od jednog do nekoliko stotina komada u minuti. Duža pakovanja zahtevaju da linija teče brže, kako bi se ostvario isti protok. Kao što je napomenuto, veći protoci smanjuju tačnost. Možda je potrebno napraviti kompromis između protoka i tačnosti?
 • pakovanje: važno je dobro upariti proizvod koji se vaga sa kontrolnom vagom. Možemo napraviti specifične sisteme za konzerve, vreće, kutije, boce i tegle ili lake proizvode, naspram teških proizvoda. Nestabilan proizvod će možda zahtevati specifičnosti sistema. Ispravno rukovanje pakovanjem je bitna karakteristika kontrolne vage.

Kontrolno vaganje je veoma efikasna kontrola kvaliteta. Kvalifikovane osobe moraju dafinisati prihvatljive tolerancije za svako pakovanje, kao i zahtevanu tačnost sistema, za zvaki proizvod i svaku liniju. Sa odgovarajućim preventivnim održavanjem, kontrolna vaga može da obezbedi da kupac dobije proizvod koji ima odgovarajuću masu i odgovarajući sadržaj.

kontrolna vaga
kontrolna vaga

TRC PRO nudi standardne kontrolne vage, kao i standardne komponente za kontrolne vage od renomiranog proizvođača HBM. Naša rešenja mogu biti i specijalna prema vašim potrebama. Nudimo konsalting i usluge kao i održavanja postojećih sistema.

Bilo da se radi o rešenju za praćenje procesa proizvodnje ili legalnoj metrologiji (obračunske vage), mogućnosti su neograničene:

Merna ćelija FIT7 proizvođača HBM koristi se za kontrolno vaganje, doziranje i punjenje