Laboratorija za etaloniranje

TRC PRO laboratorija vrši etaloniranje uređaja za merenje sile: statičkih jednoosnih mašina za ispitivanje na zatezanje i pritisak i silu, hidrauličnih alata za opterećivanje pritisnom i zateznom silom u građevinarstvu, uređaja za merenje momenta sile (ručnih alata za zadavanje momenta sile), pretvarača obrtnog momenta i uređaja za etaloniranje ručnih alata za zadavanje momenta sile, sistema za merenje čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka; električnih veličina DC/LF: mernih AC/DC pojačavača; dimenzionih veličina: ekstenzometara koji se koriste kod mašina za jednoosno ispitivanje materijala; i mase: elektromehaničkih vaga sa neautomatskim funkcionisanjem.  

 
Obim akreditacije laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025

Obim akreditacije laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 obuhvata:

 • etaloniranje uređaja za merenje sile prema ISO 376 (etaloniranje davača sile i dinamometara)
 • etaloniranje sistema za merenje sile kod uređaja i statičkih uređaja za jednoosno ispitivanje materijala prema ISO 7500 (etaloniranje univerzalnih mašina za ispitivanje materijala, presa kidalica)
 • etaloniranje ekstenzometara koji se koriste kod mašina za jednoosno ispitivanje materijala ISO 9513 (dužina, ekstenzometri, dilatometri)
 • etaloniranje uređaja ze merenje momenta sile (ručni alati za zadavanje momenta sile – moment ključevi i pretvarači obrtnog momenta) prema ISO 6789 (etaloniranje davača obrtnog momenta i moment ključeva)
 • etaloniranje mernih AC i DC pojačivača za merne mostove prema DKD 2622 (etaloniranje mernih pojačala za senzore na bazi mernih traka)
 • etaloniranje elektromehaničkih vaga sa neautomatskim funkcionisanjem prema EURAMET/cg-18/v.03:2011

Pun obim akreditacije TRC PRO laboratorije možete videti ovde za silu i električne veličine, ili ovde za dimenzione veličine i masu!

Više o značaju etaloniranja možete pročitati u našem članku! 


Akreditacioni broj laboratorije za etaloniranje 02-053

Laboratorija za ispitivanje vrši sledeća ispitivanja:

 • statička ispitivanja sa aspekta dilatacija, napona i naponskih stanja na konstrukcijama i delovima koristeći tenzometriju; sa aspekta zaostalih napona 
 • dinamička ispitivanja sa aspekta dilatacija, napona i naponskih stanja na konstrukcijama koristeći tenzometriju; sa aspekta torzionih i linearnih vibracija; u zavisnosti od uticaja na čoveka; sa aspekta zamora materijala
 • ispitivanja performansi mašina sa aspekta vučnih sila, obrtnog momenta, angažovane snage, napona i naprezanja, broja obrtaja, uravnoteženosti i vibracija, pritiska

obim akreditacije

 


Obim akreditacije laboratorije za fizička ispitivanja prema standardu SRPS ISO/IEC 17025

Obim akreditacije obuhvata:

 • merenje vibracija na mašinama, postrojenjima i opremi (industrijske rotacione mašine; industrijski ventilatori snage do 300kW)
 • kruti rotori, određivanje zaostale neuravnoteženosti (debalansa rotora)
 • uravnoteženje rotora i dovođenje u osu
 • vibrodijagnostika
 • tenzometrijska merenja na mašinskim konstrukcijama, postrojenjima i opremi (merenje deformacija i mehaničkih napona)
 • tenzometrijska merenja na građevinskim konstrukcijama (merenje deformacija i mehaničkih napona)


Anketa: vrednovanje usluge etaloniranja u TRCpro laboratoriji

Molimo Vas kliknite na sledeći link kako biste odgovorili na četiri kratka pitanja. Vaš odgovor će nam pomoći da unapredimo uslugu koju Vam pružamo. Hvala!