Ispitivanje izdržljivosti električnih mašina

Kako test izdržljivosti povećava pouzdanost električnih mašina

Ispitivanje izdržljivosti/trajnosti je važna faza razvoja svake električne mašine i pomaže inženjerima da razumeju kako će se mašina ponašati prilikom upotrebe u stvarnom svetu. Ovo podrazumeva dugoročna ispitivanja. Test izdržljivosti se obično sprovodi tokom  definisanog minimalnog perioda vremena da bismo bili sigurni da će proizvod preživeti bez otkaza, odnosno koliko god je potrebno do konačnog kvara kada će popravka biti neizbežna.

Kako odrediti izdržljivost?

Izdržljivost je određivanje dužine životnog veka proizvoda. U upotrebi je nekoliko različitih jedinica mere kada je izdržljivost u pitanju, uključujući godine života, broj radnih sati kao i broj operativnih ciklusa. Test pouzdanosti osigurava da je kvalitet proizvoda u skladu sa zahtevanim specifikacijama tokom celog očekivanog životnog ciklusa. Ispitivanje može biti sprovedeno i tokom projektne i tokom proizvodne faze kako bi se identifikovali i otklonili potencijalni nedostaci dizajna, kao i da bi se predupredile potencijalne greške tokom proizvodnje.

Ispitivanje pouzdanosti sa firmom HBK

Testovi pouzdanosti firme HBK proveravaju i potvrđuju specifikacije i funkcije električnih komponenti i pod-sistema. Tokom procesa ispitivanja, ’’zgusnuti’’ parametri se beleže, poput RMS-a, P, η, λ, P_mech. Mernja se vrše prema satnici ispitivanja, u intervalima koji idu od jednom u nekoliko sekundi do više puta u sekundi. Sirovi podaci mogu da se beleže u fiksnim vremenskim intervalima tokom kraćeg vremena (da bi se stekao uvid u ’starenje’ motora) ili bazirani na upotrebi okidača (kao primer možemo navesti otkaz motora i upotrebu okidača kako bi se razumeli uzrok-posledica) ili ih možemo beležiti koristeći oba metoda.

Pored beleženja izmerenih vrednosti, softver ’Perception’– koji se koristi da bi se analizirali podaci dobijeni ispitivanjem izdržljivosti i pouzdanosti- ima bazu standardnih formula koje mogu da vrše proračune i beleže rezultate u realnom vremenu. Softver se lako podešava na konfiguraciju koja vam je potrebna i može biti dopunjen dodatnim proračunima koji su specifični za vašu aplikaciju.

Ispitivanje izdržljivosti u automobilskoj industriji

U automobilskoj industriji, proizvođači ispituju izdržljivost kako bi odredili očekivani životni vek vozila, komponenti i pod-sistema. Testovi se vrše na kontrolnom stolu tako što se repliciraju uslovi i opterećenja kojima bi vozilo bilo izloženo u realnom okruženju. Varijacije u terminologiji uključuju fraze i izraze kao što su ’ubrzano ispitivanje vozila’, ’ispitivanje izdržljivosti kompletnog vozila’, ’ispitivanje izdržljivosti u režimu visokih performansi’, itd. – ali se svi ovi testovi baziraju na istom principu.

Osnovni zahtevi za ispitivanje izdržljivosti

  • Brzina uzorkovanja od 100 do 200 kS/s
  • Merenje i akvizicija podataka na 6 do 18 kanala istovremeno, sa naponom do 1000 V i strujom do 1000A
  • Jednostavno pogonsko ili generatorsko podešavanje ili kompleksno putem eCVT-a
  • Zahtev za dodatnim podešavanjima temperature i/ili vibracija
  • CAN bus ulazi
  • Prebacivanje podataka na automatizovani sistem

Akvizicija i obrada podataka

Najčešće korišćeni sistemi za obradu podataka koji se koriste prilikom ispitivanja izdržljivosti su:

  • Kontinuirano prebacivanje na EtherCAT
  • Kontinuirano prebacivanje u PNRF format, sa promenljivom brzinom skladištenja podataka

Za merenja koja se sporije odvijaju, sistemi za obradu podataka uključuju:

  • za merenja sporija od 1/s – kontinuirano čuvanje podataka u EXCEL ili CSV fajlovima
  • za merenja od 0,1/s do 20/s – čuvanje podataka u RPC ili UDP programima

Rešenje firme HBK podrazumeva da se ovi sistemi mogu koristiti istovremeno i kombinovano.