Pouzdan monitoring rada prese

Proizvođači presa se suočavaju sa povećanim tehnološkim standardima i troškovima proizvodnje. Mnogi kupci zahtevaju brže i preciznije prese. Upotreba merne tehnologije je ključna za poboljšanje rada presa. Precizno merenje sila je od suštinskog značaja – na primer, upotreba izuzetno tačnog metoda za merenje indirektnih sila – kao i ciljana upotreba inteligentne merne elektronike. Ovo omogućuje lako i isplativo poboljšanje postojećih sistema.

Što je preciznija primena sila na prese, viši je kvalitet proizvedenih proizvoda. Povećanje preciznosti prese je jedan od najvažnijih izazova  za proizvođače presa i mašina za presovanje. Takođe, tržište zahteva sve brže prese i, istovremeno, veći kapacitet kako bi se povećao proizvodni učinak postojećih sistema. Moderna i pametna rešenja pomažu da mašine postanu brže, bolje i efikasnije.

Ključni faktori za uspešnu upotrebu merne opreme uključuju na primer:

  • Pouzdano i precizno merenje sila na presi
  • Korištenje pametne merne elektronike za brzo i lako praćenje industrijskog Ethernet sandarda
  • Profesionalni merni softver za kontrolu monitoringa  propratnih procesa

Savremena proizvodnja više ne može da funkcioniše bez presa za veliki broj proizvoda. Oblasti primene uključuju prese za proizvodnu liniju za automobilske delove i druge proizvode, kao i prese za proizvodnju velikih metalnih delova u automobilskoj industriji.

Veličina prese i uslovi u kojima se koristi mogu biti različiti.  Sile koje presa generiše, broj koraka ciklusa, i kvalitet proizvedenih proizvoda tokom procesa presovanja jesu osnovne odlike svih presa.

Elektronski sistem za kontrolu presa zahteva i nadzire ove parametre na savremenim presama. Istovremeno, identifikuje škart i odbacuje ga. Takođe beleži vreme potrebno za proizvodnju, kao i zastoje što je važan indikator kada govorimo o efikasnosti procesa.

Pouzdano merenje sila na presi

Obično se za monitoring rada prese koristi merenje sile i pomeranja. Postoje dve različite metode za monitoring sila:

  • Direktno merenje sila na alatu prese
  • Indirektno merenje sila, koristeći senzore na bazi mernih traka

U oba slučaja, važno je da se sile koje se generišu na presi brzo i precizno zabeleže na senzorima i prenesu na kontrolni sistem prese koristeći adekvatna pojačala. Senzori i pojačala moraju biti usklađeni sa izuzetno visokim zahtevima kada su u pitanju robusnost i pouzdanost. Jednostavna ugradnja i integracija komponenata sa postojećim delovima mašine su kritični faktori koji se moraju uzeti u obzir prilikom procesa odabira opreme.

Oba metoda za merenje sila imaju određene prednosti i nedostatke. Opšte govoreći, kada se sila meri direktno na dotoku sile, mora se imati u vidu da je davač sile integralni deo alata i da stoga ima veliki uticaj na njegove karakteristike. Naročito kada su u pitanju velike sile, davač sile mora da poseduje dovoljno visoke nominalni opseg sile. Takvi senzori su teški i skupi. Od velike je pomoći što su senzori firme HBK fabrički kalibrisani i ne moraju biti ponovo kalibrisani na sistemu na kome se upotrebljavaju. Sila na N može se direktno odrediti nakon proizvodnje.

Davači deformacije se baziraju na sledećem principu i na raspolaganju su kao alternativa: svaka presa koristi strukturu koja trpi mehanička naprezanja tokom procesa presovanja. Ovo izaziva minimalnu, nevidljivu deformaciju. Senzori kao što je, na primer, SLB700A od HBM-a, mere ovu deformaciju koja je proporcionalna sa silom koja deluje na presu. Prednost ovog metoda je što isti senzor može da bude korišten bez obzira na snagu prese. Merenje koristeći senzore naprezanja je jeftinija alternativa, naročito kada su u pitanju prese velikog učinka. Preciznost merenja sila uz pomoć kalibrisanog davača sile ne može se postići ovim metodom. HBM-ovi senzori koji mere deformaciju, međutim, lako postižu regularne zahteve za preciznost kod presa za različite aplikacije. Kalibracija je neophodna u svakom slučaju da bi se odredio odnos između primenjene sile i izlaznog signala.

Davač sile U10F može se ugraditi iznad alata prese i izuzetno je jednostavan za korišćenje zahvaljujući prirubnici. Na raspolaganju je do nominalne sile od 1,25MN.
Davači deformacije kao što je SLB700A meri deformaciju na presi koja je proporcionalna sili koja deluje na presu. Ovo znači da isti senzor može biti korišten bez obzira na snagu prese.

Tehnologija zasnovana na mernim trakama ili piezoelektrična tehnologija

Koji merni princip više odgovara u određenoj situaciji?

HBM nudi i piezoelektrične davače deformacije (CST/300) i davače koji se baziraju na mernim trakama (SLB700A). Oba tipa senzora mogu biti korištena u mnogo različitih slučajeva. Prednost piezoelektričnih senzora je što su veoma kompaktni i imaju veliku osetljivost što omogućuje njihovo korišćenje kada su u pitanju jako mala naprezanja – idealni su za veoma krute predmete. Zakođe, ugradnja senzora se obavlja uz pomoć jednog šrafa.

Senzori koji se baziraju na mernim trakama takođe su na raspolaganju sa integrisanim pojačalom. Ova konfiguracija je prvi izbor kada su neophodna ekonomična rešenja. Ovakvi senzori nemaju drift što olakšava monitoring. Oni takođe omogućavaju da se prate trajne promene na presi. Moment savijanja može biti kompenzovan pametnim umrežavanjem, čime se povećava preciznost merenja uz minimalan napor.

CST/300